fbpx

INVENTUUR MAJANDUSAASTA LÕPPEDES

INVENTUUR MAJANDUSAASTA LÕPPEDES

AASTALÕPU INVENTUUR

Majandusaasta lõppemisega tuleb ettevõtetel läbi viia varade ja kohustuste inventuur.

Kui majandusaasta langeb kokku kalendriaastaga, on aastalõpu inventuuri kuupäevaks 31.detsember.

Inventuur tähendab millegi üle lugemist või kontrollimist.

Inventuuride tegemise eesmärk on kontrollida, kas varade/kohustuste tegelik seis vastab arvestuslikule ning millises seisukorras ettevõtte varad/kohustused on.

Inventeerimise põhiobjektiks on kassa, varud, põhivara, nõuded ja kohustused.

VARADE INVENTUUR

Kassa, varude ja põhivara inventuur tehakse ülelugemise teel. Tulemus dokumenteeritakse inventuuri aktis.

Näidisakte leiab siit.

Varude ja põhivara puhul tuleb lisaks füüsilisele ülelugemisele võrrelda varade tegelikku väärtust bilansilise väärtusega ning vajadusel teha raamatupidamises väärtuse allahindamisi.

Põhivara puhul tuleb hinnata veel ka põhivaraobjektide eeldatava kasuliku eluea pikkust võrreldes raamatupidamise andmetega.

NÕUETE JA KOHUSTUSTE INVENTUUR

Nõuete ja kohustuste osas teostatakse raamatupidamislik inventuur.

Ostjate, hankijate ja laenude osas teostatakse kontroll saates teisele osapoolele saldokinnituskiri.

Antud laenude ja laekumata arvete puhul tuleks lisaks hinnata nõuete laekumise tõenäosust. Vajadusel moodustada ebatõenäoliselt laekuvate nõuete reserv.

Kohustuste poole pealt tuleb inventeerida võlad hankijatele, saadud laenud, maksusaldod, võlad töötajatele. Veenduda tuleb, kas kõik kohustused on raamatupidamises kajastatud – arvele võetud tekkepõhised intressid,  üle kontrollitud puhkusekohustus ja vajadusel moodustatud eraldis kohustuste osas, mille realiseerumise aeg ja suurus pole kindlad.

Inventeerida tuleb ka ettemakstud kulusid ja veenduda, et vastava aasta kulud oleks kasumiaruandes kajastatud.

Üldjuhul peetakse inventuuri tegemist raamatupidaja ülesandeks ja vastutuseks, kuid tegelikult vastutab selle eest juhtkond. Raamatupidamise seaduse järgi on juhtkond vastutav raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab, et raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Edukat inventuuri!

Kirjuta meile, kui vajad abi aastalõpu inventuuriga! Kontaktid leiad siit.