fbpx

Blogi

KOONDAMINE

Koondamisega on tegemist juhul, kui tööandjal ei ole enam võimalik töötajale kokkulepitud tingimustel tööd anda. Töö lõpeb näiteks töömahu vähenemise, töö ümberkorraldamise või pankroti tõttu. Sellisel juhul on tööandjal õigus töötaja koondada.

Enne koondamist peab tööandja:

  • pakkuma töötajale teist tööd;
  • võimaldama vajadusel täiendusõpet või muutma töötingimusi.

Nimetatud kohustust ei ole tööandjal pankroti korral ja tööandja tegevuse lõppemisel.

Loe edasi

PUHKUSE PIKKUS JA AJAKAVA

Töötajal on õigus saada igas kalendriaastas põhipuhkust vähemalt 28 kalendripäeva.

Kalendripäev tähendab kõiki päevi esmaspäevast pühapäevani.

Põhipuhkuse hulka ei arvata rahvuspüha ja riigipühi.

Puhkuse kestus ei sõltu sellest, kas töötaja töötab osalise või täistööajaga.

Alaealistel, osalise või puuduva töövõimega töötajal ja haridustöötajal kehtib pikendatud põhipuhkus.

Loe edasi

KINGITUSED JA ANNETUSED

Kingitused ja maksud


Soovides näiteks aasta lõppedes tänada koostööpartnereid hea koostöö eest või tunnustada töötajaid millegagi, tuleks meeles pidada kingitustega seotud maksustamist.


Kingitus on täies ulatuses maksustatav 20/80*100% tulumaksuga. Oma töötajale tehtud kingitusi aga maksustatakse erisoodustusena (tulumaks + sotsiaalmaks).

Loe edasi

Ettevõtte dokumentide säilitamise tähtajad

Kõikidel ettevõtetel on kohustus säilitada teatud aja ulatuses eelkõige raamatupidamise ja personali dokumente.

Säilitustähtaegu reguleerivad raamatupidamise seaduskäibemaksuseadusmaksukorralduse seadustsiviilseadustiku üldosa seadusäriseadustiktöölepinguseadus ja tervishoiu ja tööohutuse seadus.

Siit loetelust saad kiirelt üle kontrollida erinevate dokumentide säilitamise tähtajad.

Loe edasi

DIVIDENDIDE MAKSUSTAMINE

Dividend on omanikutulu. Dividend ei ole tasu töö eest, vaid ettevõttesse paigutatud kapitalilt teenitud tulu. Dividend on väljamakse, mida tehakse ettevõtte puhaskasumist või eelmiste majandusaastate jaotamata kasumist.

Dividendide maksmisega kaasnevad teatud reeglid – maksmise eeltingimused, deklareerimine ja ettevõtte tulumaks.

Dividendide maksmise tingimused

Dividendide saamise eelduseks on osalus ettevõttes (osanik võib olla nii eraisik kui ettevõte).

Dividendide maksmiseks peavad olema täidetud järgmised eeltingimused:

Loe edasi

Ravikindlustus

Ravikindlustus on kindlustus ravikulude katmiseks.

Eestis kehtib ühine riiklik ravikindlustus, see tähendab kõigil Eesti ravikindlustatud inimestel on õigus saada ühesugust kvaliteetset arstiabi. Ravikindlustust korraldab Eesti Haigekassa. Haigekassa katab kindlustatud isikute haiguste ennetamise ja ravi, ravimite ja meditsiiniseadmete ostmise kulud ette nähtud ulatuses, samuti maksab haiguslehel oldud aja eest haigusraha ja muid rahalisi hüvitisi (näiteks hambaravihüvitis).

Ilma ravikindlustuseta aga tuleb kõigi meditsiiniteenuste eest tasuda ise, näiteks ka perearsti visiidi eest. Ravikindlustuseta isikutele finantseerib riik ainult vältimatu abi.

Loe edasi

MIS ON KÄIBEMAKS?

Käibemaks on kaudne maks, mida eraisikuna ehk lõpptarbijana tasume peaaegu iga sooritatud ostuga ilma, et seda endale teadustame.

Käibemaks on Eestis riiklik maks ja seda maksu kogub Maksu- ja Tolliamet. Käibemaksumääraks on Eestis 20%, erandjuhtudel 9% või 0%.

Käibemaks on tarbimismaks, mida rakendatakse peaaegu kõikide kaupade ja teenuste suhtes, mida ostetakse ja müüakse tarbimiseks.

Käibemaks on teisiti väljendades lisandunud väärtuse maks (inglise keeles value added tax, lühendina VAT), millega koormatakse iga tarbitava kauba või teenuse müügietappi, vähendades eelmisel etapil makstud maksu võrra ehk siis käibemaks kogutakse osade kaupa kogu äritegevuse tsükli kaupa.

Loe edasi

KINNISVARA MAKSUSTAMINE KÄIBEMAKSUGA

Kinnisvara maksustamine käibemaksuga on üks nüansirikas teema. Kinnisvara käibemaksuga maksustamise teema puudutab vaid käibemaksukohustuslasena registreeritud ettevõtteid, kel tuleb olla kursis, millal on käibemaksu lisamine kohustuslik, millal valikuline ja millal käibemaksu mitte mingil juhul lisada ei tohi. Kinnisvara terminit kasutavad enamasti raamatupidajad. Seadusandluses on aga kasutusel väljend kinnisasi. Kinnisasjaks on näiteks korter, hoone, krunt, maa, mets ning kinnisasja kohta peetakse arvestus kinnistusraamatus.

Loe edasi

Korrektse arve koostamine

Korrektse arve koostamine on teema, mis tuleks ettevõtjatel esmajärjekorras endale selgeks teha. Müügiarvet saab väljastada vaid ettevõte või FIE, eraisik arvet väljastada ei saa.

KOHUSTUSLIKUD ANDMED ARVEL

Kui hakkad müügiarvet esimest korda koostama, siis tutvu enne kohustuslike andmetega, mis peavad müügiarvel kirjas olema. Nõuete maht sõltub sellest, kas ettevõte on käibemaksukohuslane või mitte.

Loe edasi