fbpx

Töötamise register

Töötamise register

Tegutsedes ettevõtjana, on vaja täita mitmeid tööülesandeid. Nende täitmiseks on kaks võimalust: ettevõtja teeb kogu töö ära ise või palkab selleks teised inimesed.

KES TULEB REGISTREERIDA TÖÖTAMISE REGISTRISSE?

Kui firma on väike ja suuri töömahte kavas ei ole, jõuab ettevõtja kõik ülesanded ise ära teha ning selleks ei ole tööleping tarvilik. Kui aga on soov endale ettevõttest maksta palka või juhatuse liikme tasu, tuleb ette võtta töötamise registreerimine töötajate registris.

Töötajate registris tuleb registreerida ka kõik töölepingu, käsundus- ja töövõtulepingu alusel töötavad inimesed. See tähendab registreerida tuleb kõigi inimeste töötamine, kui selle tulemusena tekib maksukohustus.

Lisaks tuleb äriühingutes registreerida ka vabatahtlik töö (erand: ei pea registreerima praktikantide tööd).

Vabatahtlikku tööd ei pea registreerima MTÜ-d ning ka tasu mittesaavat juhatuse liiget ei registreerita töötamise registrisse.

Töötamise registreerimine toimub Maksu- ja Tolliameti lehel.

REGISTREERIMISE VAJALIKKUS

Andmete olemasolu töötamise registris tagab sulle ja sinu ettevõtte töötajatele sotsiaalsed tagatised. Oluline on sisestatud andmete õigsus, kuna töötamise registrisse sisestatud andmed jõuavad lisaks Maksu- ja Tolliametile ka Eesti Haigekassasse (ravikindlustuse tekkimine), Eesti Töötukassasse (hüvitiste arvestamine), Sotsiaalkindlustusametisse (hüvitiste arvestamine), Politsei- ja Piirivalveametisse ning Tööinspektsiooni.

REGISTREERIMISE AEG

Reegel on see, et töötamine tuleb registreerida tööle asumise hetkeks ehk siis enne, kui inimese tööle lubad. Nt kui töötaja asub tööle alates homsest, siis tee kanne töötamise registrisse juba täna ära. Erandiks on 7-14-aastased lapsed, kelle töötamine tuleb registreerida vähemalt kümme tööpäeva enne lapse tööle asumist.

KES SAAB REGISTREERIMISE KANNET TEHA?

Maksuametis on kehtivad volitused töötajaid registreerida automaatselt olemas juhatuse liikmel ja raamatupidajal, kes saab maksudeklaratsioone esitada. Kui aga soovid oma abilisele edasi volitada vaid töötamise registreerimist, vali raamatupidaja paketi asemel jagatavaks pääsuõiguseks „Töötamise registris (TÖR) andmete muutmine“.

MIS INFOT ON VAJA TÖÖTAMISE REGISTREERIMISEKS?

inimese isikukood – selle järgi otsib andmebaas ise nime;

töötamise algus
Töötamise alguseks loetakse töölepingu ja vabatahtlikkuse alusel töötaja tööle asumine kuupäev, võlaõigusliku lepingu korral lepingu jõustumise kuupäev;

töötamise liik

Tegu on olulise lahtriga, sest valikust sõltub edasine lahtrite täitmise kohustuslikkus. Lisaks mängib valitud töötamise liik oma rolli ka ravikindlustuse puhul ja väljamakse liigi valikul TSD-l.

Ettevõtja poolt enim kasutatavad töötamise liigid on:

  • tööleping;
  • VÕS leping – töövõtulepingu või käsunduslepingu alusel töötav töötaja;
  • juhtimis-, kontrollorgani liige – juhatuse liige, nõukogu liige;
  • tasuta töötamine – töötaja, kes teeb tööd äriühingu heaks, aga palka ei saa

Töötamise registris ei kehti see, et ühe inimese kohta üks kanne. Töötamise kandeid tuleb teha inimese kohta just nii palju, kui palju tal erinevaid töötamisi on. Näiteks, kui saad oma ettevõttes nii juhatuse liikme tasu kui ka töötasu, siis tuleb mõlemad töötamised registreerida ehk teha kaks kannet.

Kui registreerimisel on töötamise liigi valikuks tööleping, on kohustus täita ka töökoha aadressi, ametinimetuse ja tööaja määra lahtrid.

tööaja määr

Tööaja määr on kas täistööaeg (1,0) või siis osaline tööaeg (0,01-0,99) jms.

töökoha aadress

Töökoha aadressiks on enamasti tööandja tegutsemiskoht (nt kontor, müügikoht), kus töötaja reaalselt töötab. Kui töötaja töötab mitmes kohas (nt kahes kaupluses), siis märgitakse tema töökoha aadressiks see, kust teda juhitakse (kus asub tema otsene ülemus). Sama kehtib ka juhul kui töötaja töötab kodukontoris.

Täpsemalt on töökoha aadressi määramine koos eranditega välja toodud Maksu- ja Tolliameti juhendis.

Töökoha aadressi sisestamist alusta tänava ja maja numbri sisestamisega. Süsteem hakkab kuvama sinu poolt sisestatud andmetele vastavaid aadresse erinevates asulates, mille seast vali just see õige.

ametinimetus

Ametinimetus tuleb määrata statistikaameti klassifikaatorist lähtuvalt. Kõige lihtsam on kirjutada ametinimetuse lahtrisse töötamist enim iseloomustav amet, mispeale valida avanevas klassifikaatoris kõige sobivam vaste – pakutud vasted on välja toodud sinises kirjas. Kui mõni toodud vastetest sobib, siis vajuta sellel, nii saab see valitud ametinimetuseks.

TÖÖTAMISE PEATAMINE

Kui töötaja läheb lapsehoolduspuhkusele, aja- või asendusteenistusse või võtab tasustamata puhkust, mis kestab terve kalendrikuu või kauem, siis tuleb tema töötamine kümne kalendripäeva jooksul alates töötamise peatumisest peatada ka töötamise registris. Rohkem infot töötamise peatamise kohta leiad Maksu- ja Tolliameti juhendist.

TÖÖTAMISE LÕPETAMINE

Töötamise lõpetamise peab registreerima registrisse kümne kalendripäeva jooksul alates töötamise lõpetamise päevast.

Lisaks lõpetamise kuupäevale tuleb sisestada lõpetamise alus. Kui töötamise liigiks on tööleping, siis on lõpetamise aluseid mitmeid ning tuleb teha ka täpsustav valik töötamise lõpetamise aluse osas. Kui on vaid üks täpsustus, siis on valikut teha lihtne. Kui aga täpsustuste valik on suurem (nt töötaja ja tööandja algatusel töösuhte lõpetamine), on mõistlik kindlasti vastava töölepingu seaduse regulatsiooniga tutvuda, et tehtud saaks just õige valik. Korrektse aluse leidmine on oluline, kuna sellest võivad töölepingu puhul sõltuda Töötukassa hüvitised.

ANDMETE MUUTMINE REGISTRIS

Kui oled eksinud andmete sisestamisel või leiavad aset muutused töötamises (näiteks muutus töötaja ametinimetus, töötamise koht, tööaja määr või algselt tähtajaline leping muutus tähtajatuks), siis tuleb ette võtta juba sisestatud andmete muutmine.

Kõiki sisestatud kuupäevi saab muuta esmakande kuupäevast +/- 3 kuu võrra nii kehtivate kui lõppenud registrikannete korral. Kui on vaja teha parandusi vanemates kannete kuupäevades kui kolm kuud, siis tuleb põhjendatud taotlusega pöörduda Maksu- ja Tolliameti poole.

Kui sellest postitusest oli abi töötamise registreerimisel või said siit vajalikke teadmisi, siis jaga seda julgelt ka oma sõpradega!