fbpx

Levinumad Maksuameti deklaratsioonid

Levinumad Maksuameti deklaratsioonid

Levinumad deklaratsioonid, mida ettevõtjatel tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada on:

  • TSD – tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon;
  • KMD – käibemaksudeklaratsioon;
  • INF deklaratsioonid (infot edastavad dokumendid).

Deklaratsioonide esitamine käib Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonna E-MTA (elektroonilised teenused ja paberivaba suhtlus) kaudu.

Maksuameti e-teenuste kasutamise juhendid leiab siit.

Andes raamatupidajale ligipääsu õigused e-maksuametis oma ettevõtte deklaratsioonide esitamiseks, vabaned vajadusest isiklikult tegelda selle teemaga.

TSD DEKLARATSIOON

TSD arvestusperioodiks on üks kalendrikuu ning esitamise ja maksude ära tasumise tähtajaks arvestuskuule järgneva kuu 10. kuupäev.

TSD deklaratsioon esitatakse vaid selle kuu kohta, kui ettevõttest on tehtud väljamakseid, mis kuuluvad maksustamisele (näiteks on makstud töötasu, dividende, erisoodustusi jne) või kui on tarvis deklareerida nullist erinevaid summasid (näiteks omakapitali tehtud sissemakse).

Nulldeklaratsioone esitama ei pea.

TSD täitmisel lähtutakse kassapõhisest printsiibist ehk teisiti väljendades on deklareerimise aluseks väljamakse tegemise kuu. Näiteks jaanuari eest makstakse töötasu välja jaanuaris – deklaratsioon tuleb esitada jaanuarikuu eest 10ndaks veebruariks. Kui see töötasu aga makstakse välja veebruaris, tuleb deklaratsioon esitada veebruarikuu eest 10ndaks märtsiks.

TSD deklaratsioon koosneb põhivormist ja lisadest.

Põhivormi füüsiliselt ei täideta – see on koondvorm, kuhu süsteem automaatselt liidab kokku andmed lisadest.

TSD lisad on järgmised:

lisa 1 – tööjõukulude deklareerimine,

lisa 2 – mitteresidentidele makstud tasude deklareerimine,

lisa 3 – mitteresidendist juriidilise isiku püsivast tegevuskohast väljaviidud kasum,

lisa 4 – erisoodustused,

lisa 5 – kingitused, annetused ja vastuvõtukulud,

lisa 6 – ettevõtluse ja põhikirjalise tegevusega mitteseotud kulud ja muud väljamaksed,

lisa 7 – omakapitali sisse- ja väljamaksed, makstud dividendid.

Lisade täitmise juhendid leiab Maksuameti lehelt.

KMD DEKLARATSIOON

KMD peab esitama käibemaksukohuslane. Arvestusperioodiks on üks kalendrikuu ning deklaratsiooni esitamise ja maksude ära tasumise tähtajaks arvestuskuule järgneva kuu 20. kuupäev. Käibemaksukohuslasel tuleb deklaratsioon esitada ka siis, kui pole toimunud ühtegi tehingut ehk siis nulldeklaratsioon. Piiratud käibemaksukohustuslane esitab käibedeklaratsiooni ainult siis, kui tal on midagi deklareerida.

KMD-s tuleb ära näidata oma maksustatav käive ja käibemaks, mis on õigus tagasi küsida. Käibedeklaratsiooni aluseks on tekkepõhine arvestus, mitte kassapõhine. Müügilt maksad käibemaksu ära, kui müük on sooritatud, ka siis, kui ostja sulle raha maksnud veel ei ole.

KMD-l on ka lisad, mille esitab käibemaksukohustuslane, kui ta on ühele juriidilisele isikule ühe kalendrikuu jooksul müünud või temalt ostnud üle 1000 euro ulatuses kokku.

KMD lahtrite selgituste ja lisade täitmise kohta leiab juhise siit.

Kalendrikuul, mil käibemaksukohuslane müüs kaupu või teenuseid teistesse EL riikidesse, tuleb KMD-le lisaks täita VD ehk ühendusesisese käibe aruanne. VD-d saab parandada ainult parandusdeklaratsiooniga, VDP.

INF DEKLARATSIOONID

INF tähendab seda, et need deklaratsioonid on ainult lisainfo jaoks, maksukohustust need endaga kaasa ei too.

Tavalisi ettevõtjaid puudutavad peamiselt dividendide deklaratsioon INF 1 ja isikliku sõiduauto kompensatsiooni maksmise deklaratsioon INF 14.

INF 1 – Dividendide ja muude kasumieraldiste saajate deklaratsioon

Täidetakse koos TSD lisa 7-ga, selle kuu kohta, kui dividende (või omakapitali väljamakseid) tehti ja samaks tähtajaks nagu TSD, 10.kuupäevaks.

INF 2-6 ja 16

See on füüsiliste isikute tuludeklaratsiooni eeltäitmiseks vajalik info, esitama peavad need ettevõtted, kes vastavaid tulusid said ning tähtajaks on 1.veebruar.

  • INF 2 Füüsiliste isikute poolt tasutud eluasemelaenu intresside deklaratsioon
  • INF 3 Füüsiliste isikute poolt tasutud koolituskulude deklaratsioon
  • INF 4 Saadud kingituste ja annetuste deklaratsioon
  • INF 5 Täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu alusel saadud kindlustusmaksete deklaratsioon
  • INF 6 Vabatahtliku pensionifondi osakute soetamiseks makstud summade deklaratsioon
  • INF 16 Residendist füüsilistele isikutele makstud intressi ja kindlustushüvitise deklaratsioon

INF 9

Kingituste ja annetuste ning muude tulude kasutamise deklaratsioon – selle esitab nimekirja kantud MTÜ, näidates, milliseid annetusi on saanud ja mida nendega tegi. Tähtajaks on 1.juuli, eelmise kalendriaasta kohta. INF 9 tuleb täita kassapõhiselt, täpsem juhend on olemas siin.

INF 12

Mitteresidendile makstud intressi deklaratsioon. Täidetakse teatud juhtudel, kui on mitteresidentidele intresse makstud. Tähtajaks 10. aprill, esitatakse eelmise kalendriaasta kohta.

INF 14

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise, koolituskulude ja tervise edendamise kulude katmise ning antud laenude deklaratsioon.

Vormil on IV osa. I–III osad täidetakse ja esitatakse kalendriaastale järgneva
aasta 1. veebruariks. IV osa täidetakse ja esitatakse kvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks. Deklaratsioon täidetakse euro täpsusega.

Vormi I osa täidetakse juhul, kui ettevõte on maksnud isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist. Näidatakse täpselt ära, kellele ja kui palju maksti ning millise auto eest.

Vormi II osa deklareeritakse kalendriaasta jooksul töötaja eest tasutud või talle kuludokumendi alusel hüvitatud tasemeõppe, mida ei käsitata erisoodustusena.

Vormi III osas deklareeritakse kalendriaasta jooksul hüvitatud maksuvabad tervise edendamise kulud piirmäära ulatuses (piirmääraks on 100 eurot kvartalis töötaja kohta) kokku ning töötajate arv, kellele on kalendriaasta jooksul kaetud või hüvitatud kulusid. Maksuvaba piirmäära
ületav summa deklareeritakse vormil TSD lisa 4 vastava kvartali kohta jooksvalt.

Vormi IV osas deklareeritakse andmeid kontsernisiseste laenude kohta. INF 14 IV osa täidetakse ja esitatakse kvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks. 2021. aastal on seega IV osa esitamise tähtajad 20. aprill, 20. juuli, 20. oktoober ja 20.jaanuar 2022.

INF 15

Mitteresidendi kinnisasja, piiratud asjaõiguse või registrisse kantud vallasasjaga tehtud tehingute deklaratsioon. Seda esitab ainult kinnistusamet.

Edukat deklaratsioonide täitmist!

Sirvi ka teisi blogipostitusi!